03
اردیبهشت

حسن پیوندی

یکی از بهترین  هیترهای گلخانه ای بود که برای گلخانه های زیر کشت خیار و گوجه استفاده کردم و بسیار راضی هستم .