03
اردیبهشت

رضا محمدیان

واقعا از شرکت ایران هیتر و بخصوص از آقای اکرمی به خاطر پشتیبانی در کلیه مراحل راه اندازی و بازدید از کارگاه تولیدیمان تشکر و قدردانی می کنم .